info @ mestskyrozhlas.sk

Menu

GDPR

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, kto sme, aké osobné údaje o Vás získavame, za akým účelom a ako ich spracovávame a Vaše práva pri tomto spracovávaní.

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V našom prípade je ním spoločnosť Web Consulting, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika IČO: 46562184.

Sprostredkovateľ:

Sprostredkovateľ je každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nebudú spracovávané prostredníctvom sprostredkovateľa.

Účel spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracovávame za nasledovnými účelmi: 1. registrácia do systému mestskyrozhlas.sk 2. sprístupnenie obsahu internetovej stránky www.mestskyrozhlas.sk vrátane uchovávania cookies.

Zoznam spracovávaných osobných údajov:

Zoznam spracovávaných osobných údajov závisí od účelu, za ktorým ich spracovávame.

V prípade registrácie do systému mestskyrozhlas.sk spracuvávame údaje: e-mail, telefónne číslo, vek, pohlavie.

Ak navštívite našu internetovú stránku, spracovávame údaje o Vašich návštevách tejto stránky vrátane údajov o frekvencii návštev a prípadný obsah kontaktných formulárov, ktoré vyplníte. Takto získané údaje Vám v budúcnosti uľahčia návštevy našej internetovej stránky tým, že Vám budeme vedieť poskytnúť pre Vás relevantný obsah na základe toho, z akého miesta a zariadenia pristupujte na našu internetovú stránku.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Rovnako ako zoznam spracovávaných osobných údajov, tak aj ich právny základ, závisí od účelu, pre ktorý spracovávame Vaše osobné údaje.

Právne základy spracúvania osobných údajov vymedzujú právne predpisy na ochranu osobných údajov, a v našom prípade sú nimi:
- spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – tento právny základ sa použije na spracovávanie Vašich osobných údajov pre účely uzavretia zmluvy;
- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby – v danom prípade ide o situácie, kedy Vaše osobné údaje spracovávame pri návšteve našej internetovej stránky.

Doba spracovávania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v závislosti od právneho základu spracovania osobných údajov dokiaľ to bude nutné na realizáciu nášho zmluvného vzťahu s Vami, t.j. v zásade po dobu 4 rokov od splnenia zmluvy.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež našim dodávateľom služieb, ak je to potrebné pre podporu a plnenie zmluvného vzťahu s Vami (napr. dodávateľom IT systémov a pod.). Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté našim poradcom (napr. advokátom, daňovým poradcom, účtovníkom a pod.) v prípade poskytovania služieb takýmito poradcami alebo v prípade realizácie auditu, due-dilligence alebo iných obdobných úkonov týkajúcich sa korporátnych zmien v našej spoločnosti.

Vaše osobné údaje môžu byť taktiež poskytnuté orgánom verejnej moci (napr. daňový úrad, polícia, Úrad na ochranu osobných údajov)v prípadoch, ak tak budeme povinní učiniť podľa zákona alebo rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci.

Zverejnenie osobných údajov:

Vaše osobné údaje nebudú zverejnené.

Vaše práva:

Podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov máte tieto práva:
1. právo na prístup k Vašim osobným údajom - máte právo požiadať nás o potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tomu tak je, máte prístup k Vašim osobným údajom a k informáciám, ako sú Vaše osobné údaje spracovávané. V niektorých prípadoch nás môžete požiadať o elektronickú kópiu Vašich osobných údajov.
2. právo na opravu- ak Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, môžete požiadať o ich aktualizáciu alebo inú opravu.
3. právo na vymazanie údajov - za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete predložiť kedykoľvek a posúdime, či možno Vašej žiadosti vyhovieť. Toto Vaše právo môže byť totiž obmedzené našimi zákonnými právami alebo povinnosťami uchovávať Vaše osobné údaje.V prípade, ak v súlade so zákonom rozhodneme, že Vašej žiadosti o výmaz Vašich osobných údajov musí byť vyhovené, spravíme tak bez zbytočného odkladu.
Na uplatnenie Vašich práv nás môžete kontaktovať na nasledujúcej adrese: info@mestskyrozhlas.sk.

Môžete rovnako podať sťažnosť na naše spracovávanie Vašich osobných údajov na Vašom miestnom úrade na ochranu údajov.

Zmeny týchto zásad

Ustanovenia týchto zásad môžeme z času na čas zmeniť, osobitne v prípade zmeny platných predpisov upravujúcich spracúvanie osobných údajov alebo v prípade zmeny podmienok spracúvania osobných údajov. Všetky zmeny týchto zásad budeme zverejňovať na tejto internetovej stránke.

Kontakt

V prípade, ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto zásad môžete ich zaslať na adresu našej spoločnosti na e-mailovú adresu info@mestskyrozhlas.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie. Súhlasím